header

Privacyverklaring

Privacyverklaring Masis CBM B.V. – Versie 1.0 – 25 mei 2018

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Masis CBM B.V. (Masis). In deze verklaring verschaft Masis informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen (cliënten en klanten van Masis) in het kader van de dienstverlening en websites van Masis. Masis gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. Bij wijzigingen wordt u door publicatie op website op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Masis verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten (bewindvoering, curatorschap, mentorschap, inkomensbeheer, opleidingen), het gebruik van de portal, app en/of het bezoeken van onze websites.

Door het aanmaken van een account, afnemen van onze diensten, het gebruiken van de portal, app en/of het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan Masis om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Masis verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Masis, gevestigd aan Molendijk 17 te Hoogezand en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60970502 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Cliënt(betrokkenen)
• Naam
• Adresgegevens
• Contactgegevens
• Bankgegevens
• Betalingen
• BSN
• Lidmaatschap vakbond
• Schulden
• Boedel (on-)roerende zaken
• Budget
• Dossiers

*) een uitgebreide lijst van bovengenoemde gegevens categorieën is op te vragen bij Masis.

Verzameldoelen
• Uitvoeren van beschermingsbewind, curatele, mentorschap volgens Burgerlijk Wetboek Boek 1 Personen en familierecht art. 1:431 BW 1 ev. Hier treedt Masis op als wettelijk vertegenwoordiger.
• Uitvoeren van inkomensbeheer
• Om onze wettelijke taak uit te voeren is het noodzakelijk dat wij deze gegevens verwerken.

Websites, apps en systeem
Bezoekers
• Ip-adres
• Surf- en clickgedrag
• Cookies (zie hieronder)
• Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s.
• Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud bericht)

Verzameldoelen
Binnen de App, website en/of het systeem van Masis worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan Masis de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Masis bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Masis is een wettelijke, contractuele en/of noodzakelijke voorwaarde om de dienstverlening van Masis voor u uit te voeren. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk om u een optimale service te bieden.

Cookies
Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Masis maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?
Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun gegevens binnen het Account te wijzigen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u aanlevert op. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van 5 jaar. Hoe lang we de gegevens opslaan bepalen we aan de hand van de volgende criteria:
– Lopende maatregel/overeenkomst : 5 jaar volgens de wettelijke bewaartermijn.
– Beëindigde maatregel/overeenkomst : 5 jaar volgens de wettelijke bewaartermijn
indien er nog kwesties zijn kan de bewaartermijn langer worden, zolang de kwestie nog niet is afgehandeld.

Masis kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Masis verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Het is mogelijk dat Masis bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:
• Rechtspraak
   o Toegang tot Personalia, Adresgegevens, Financiële gegevens, Zorg- en welzijnsgegevens (zorgvraag)
• Overheidsinstellingen zoals: gemeenten, zorgkantoor en (semi-)overheidsinstellingen
   o Toegang tot Personalia, Adresgegevens, Financiële gegevens
• Deurwaarders, incassobureaus en schuldeisers
   o Toegang tot Personalia, Adresgegevens, Financiële gegevens, Schulden
• Nuts bedrijven zoals (energie, water, tv, internet, etc.)
   o Toegang tot Personalia, Adresgegevens
• Zorginstellingen
   o Toegang tot Personalia, Adresgegevens, Zorg- en welzijnsgegevens (zorgvraag)
• Overige Instanties waar cliënt een relatie/overeenkomst mee heeft (zoals maar niet beperkt tot : verzekeringsmaatschappijen, verhuurders, etc.)
   o Toegang tot Personalia, Adresgegevens
• IT-partner voor hosting en onderhoud website
   o Toegang tot website en web-/email server
• Mcas B.V. voor hosting en onderhoud website, app, systeem
   o Toegang tot computers en servers van Masis
• Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van Masis, zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Masis en heeft Masis de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Masis hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Masis zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Masis gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals
– Firewall
– Encryptie van datacommunicatie
– Gebruikersnamen en wachtwoorden
– Afsluitbare ruimten
– Backups (offline bewaard)
– Encryptie van wachtwoorden
– Anti-virus software op computers en servers

Doorgifte buiten de EU
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
Een cliënt kan om verwijdering van zijn gegevens verzoeken na beëindiging van de maatregel.
U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. Ons klachtenreglement staat op onze website. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Masis CBM B.V.
Postbus 71
9600 AB
Hoogezand
info@wordpress-595507-2059421.cloudwaysapps.com
0598-382366 (voor informatie en vragen)
www.masis.nl